Bibi Gaytán, 1993 – Ph. Mariana Yazbek, Hair &…

Bibi Gaytán, 1993 – Ph. Mariana Yazbek, Hair & Makeup Eduardo Gasset