Rita Moreno photographed by David Sutton, 19…

Rita Moreno photographed by David Sutton, 1954.